Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Źródła prawa dostępu do informacji publicznej

 1. Art. 61 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm. );
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r, Nr 10, poz. 68);
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 Nr 17, poz. 94).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w wymienionej wyżej ustawie.

Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Ograniczenie dostępu do określonych informacji publicznych wynika z:

 1. przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
 2. ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum,
 2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 3. przez zainstalowanie w miejscu ogólnie dostępnym urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją
 4. na wniosek zainteresowanego (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Pozostałe informacje publiczne są udostępniane na wniosek zainteresowanego. We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
 2. zakres żądanej informacji,
 3. forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum (gotowy plik do pobrania w niniejszym dokumencie)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie zobowiązany powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki, którymi dysponuje zobowiązany nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas wnioskodawca jest powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego Muzeum poniesienie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wówczas Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem muzeum następują w drodze decyzji Dyrektora Muzeum.

Dane zawarte w ewidencji Muzeum (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów, chronionych tajemnicą służbową, skarbową, statystyczną) są dostępne w siedzibie Muzeum.

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 1. udostępnionej na stronie BIP,
 2. udostępnionej w inny sposób niż w BIP,
 3. przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki, wykorzystujący informację publiczną jest obowiązany do:

 1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach",
 2. poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
 3. zachowania pierwotnej formy pozyskanej informacji przy jej dalszym udostępnianiu,
 4. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Muzeum określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zawiera w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum (gotowy plik do pobrania w niniejszym dokumencie)

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

Muzeum może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. a także w przypadku gdy:

 1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa
 2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, jaki nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych.

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum.

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.