Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

 

Dyrektor Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika merytorycznego Biblioteki Muzealnej i Działu Zbiorów Specjalnych

 

Chojnice, dnia 25 czerwca 2021 r.

Dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice
Tel. 052 3972319

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik merytoryczny Biblioteki Muzealnej i Działu Zbiorów SpecjalnychWymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, archiwistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;

- dobra znajomość zagadnień związanych z historią, archiwaliami i bibliografią w zakresie kultury materialnej i niematerialnej regionu Pomorza;

-  dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

 

Wymagania dodatkowe

- umiejętność pisania tekstów z zakresu historii, źródeł pomorzoznawczych, humanistyki;

- praktyczna znajomość programów do obsługi zbiorów bibliotecznych;

- dobra znajomość języka polskiego;

- rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność, terminowość;

- umiejętność planowania i organizacji pracy, wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- opieka merytoryczna nad kolekcją zbiorów specjalnych i biblioteką naukową o charakterze pomorzoznawczym oraz prowadzenie inwentarza działowego biblioteki i muzealiów;

- kierowanie projektami wystawienniczymi, bibliograficznymi i bibliotecznymi w ramach działu (opracowywanie artykułów, scenariuszy i organizacja ekspozycji muzealnych);

- opracowania treści merytorycznych dotyczących kolekcji zbiorów specjalnych, pomorzoznawczych, popularyzujących problematykę dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza oraz kwerend bibliotecznych;

- udział w organizacji, realizacji i promocji wydarzeń muzealnych;

- współtworzenie programów edukacyjnych;

- wykonywanie powierzonych zadań związanych z funkcjonowaniem działu oraz informacją o działaniach programowych muzeum i promocją jego wizerunku.

 

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny

– kwestionariusz osobowy

dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

kserokopie świadectw pracy.


Warunki pracy:

– umowa o pracę na okres próbny

– pełny wymiar czasu pracy

– praca przy komputerze


Sposób  składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: danuta.bocian@chojnicemuzeum.pl 
lub dostarczyć na adres: Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul Podmurna 15(sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko
Pracownik merytoryczny Biblioteki Muzealnej i Działu Zbiorów Specjalnychdo dnia 9 lipca 2021 r. do godz.  15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.


Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach,  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika merytorycznego Działu Naukowo - Oświatowego oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnego naboru na ww. stanowisko w przyszłości (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Uwaga: pracodawca na każdym etapie może, bez podania przyczyny, unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko.

 

Dyrektor Muzeum Historyczno – Etnograficznego
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

/ - / Barbara Zagórska

Pliki do pobrania:
Kwestionariusz osobowy